Dolina Obry

O stowarzyszeniu

Region Kozła, utworzony w połowie lat 90. XX w., integruje społeczność sześciu gmin o   podobnej kulturze, zwyczajach i historii. Tworzą go gminy Babimost, Kargowa, Siedlec, Trzciel, Zbąszynek i Zbąszyń, należące do pięciu powiatów i   dwóch województw – lubuskiego oraz wielkopolskiego. Jednym z efektów tej integracji było powołanie Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, która w sposób szczególny dba o   rozwój społeczny i   gospodarczy regionu, skupiając najbardziej aktywne osoby i instytucje. Jej działalność opiera się na partnerstwie sektora społecznego, publicznego i gospodarczego, czego owocem był udział w Pilotażowym Programie Leader +.

Proces budowania partnerstwa w ramach Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła rozpoczął się już w 1995 r., kiedy to siedem gmin położonych wzdłuż rzeki Obry postanowiło zawiązać stowarzyszenie. Miało ono na celu realizację wspólnych działań kulturalnych, sportowych, turystycznych i   gospodarczych. Utworzone wtedy zrzeszenie nazwano Stowarzyszeniem Gmin RP Region Kozła, od nazwy instrumentu ludowego powszechnie używanego na tym terenie. W roku 2006, z inicjatywy tego Stowarzyszenia, doszło do powołania Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zostało zarejestrowane 18 maja 2006 r. Umożliwiło to rozpoczęcie przygotowań do aplikowania o   środki finansowe w ramach Programu Leader.

Pierwszy projekt, w ramach I schematu programu, został zrealizowany na kwotę 56 tys. zł, a   jego najważniejszym efektem było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz systematyczne zwiększanie liczby członków działających w   Stowarzyszeniu. Spośród nich wyłoniła się grupa osób aktywnie przygotowujących LGD do udziału w II schemacie Programu Leader. W tym okresie przygotowano również wniosek o środki w   ramach II schematu Projektu Leader + na kwotę 738 200 zł. Projekt ten obejmował wszystkie gminy należące do Regionu Kozła i był realizowany od stycznia 2007 r. do 14   kwietnia 2008 r. Podczas przeprowadzonych warsztatów, szkoleń, działań promocyjnych oraz imprez integracyjnych zaangażowano wielu mieszkańców regionu. Opracowane w ramach projektu materiały i publikacje są wykorzystywane w kolejnych latach funkcjonowania Stowarzyszenia. Jednym ze znaczących działań było również wypracowanie koncepcji jednolitej marki Regionu Kozła, która stała się wspólnym znakiem obszaru objętego LSR.

W trakcie prowadzonych operacji przygotowywano założenia wstępne do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007–2013, a program pilotażowy był realizowany pod hasłem: „Region Kozła inny niż wszystkie ” . Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007–2013 pozyskano 7 788 403 zł. Środki te były przeznaczone na dofinansowanie projektów beneficjentów z obszaru LSR, organizację projektów współpracy (zrealizowano dwa projekty w tym zakresie) i   funkcjonowanie biura. W efekcie podjętych działań powstały nowe place zabaw, zewnętrzne siłownie oraz inne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, założono też nowe lub wyremontowano istniejące świetlice. Ukazało się również kilkadziesiąt wydawnictw promocyjnych, zorganizowano wiele imprez kulturalnych, rekreacyjnych i   sportowych oraz różne kursy i szkolenia. Wsparciem objęto łącznie 220 projektów.

W obecnie trwającym okresie realizacji LSR (2014–2020) na ustalone działania będziemy dysponować kwotą 6650 tys. zł, a na projekty współpracy założono wykorzystanie 133 tys. zł.

Dotychczasowa działalność LGD Regionu Kozła doprowadziła do pogłębienia integracji mieszkańców i różnych organizacji społecznych, wzrostu liczby stowarzyszeń oraz wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Wzrosła też rozpoznawalność regionu w Polsce, jego specyfiki, oryginalnej kultury i walorów turystycznych.

Miejsca

Trasy