Lubuski Przełom Odry

O regionie

Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i Warty, kształtowany jest przez czynniki geograficzno-przyrodnicze (usytuowanie wzdłuż dolin rzecznych), geopolityczne (związane z przebiegającą tędy granicą polsko-niemiecką) oraz wspólną historię, zarówno przed-, jak i powojenną, która do dziś ma wpływ na specyficzną kulturę mieszkańców Ziem Zachodnich. Cechuje go również specyficzny klimat – region wyróżnia się największą liczbą dni z pogodą ciepłą w skali kraju. Przeciętnie w roku jest ich tutaj 265,4. Jednocześnie stosunkowo rzadko notuje się dni z pogodą przymrozkową – średnio 69,2 w roku.

Potencjał turystyczny tego terenu opiera się zarówno na walorach przyrodniczych, jak i na dziedzictwie historyczno-kulturowym. Jego największą atrakcją jest Park Narodowy Ujście Warty – „ptasia mekka” dla ornitologów z całej Europy. Warto również wspomnieć o wspaniałych zabytkach, wśród nich Twierdzy Kostrzyn, obiektach sakralnych czy hydroinżynieryjnych, które z pewnością docenią osoby zainteresowane historią myśli technicznej.

Jednak to bogactwo przyrodnicze regionu zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jego zachowaniu w naturalnej formie sprzyja niewielka gęstość zaludnienia, ograniczony rozwój przemysłu oraz bielicowe gleby, nieurodzajne rolniczo, za to sprzyjające wzrostowi borów iglastych. Jest tu wiele jezior, jednak szczególnym elementem krajobrazu są doliny rzeczne. To cenne przyrodniczo obszary, zwłasza w okolicach ujścia, które zachowały swój naturalny charakter, unikalny w skali całej Europy. Objęto je różnorodnymi formami ochrony przyrody. Licznie odwiedzane przez turystów, stały się istotną atrakcją turystyczną.

Wartość przyrodniczą regionu obrazują dane statystyczne. Prawie połowa obszaru LGD jest objęta ochroną ze względów przyrodniczych. Spotkać tu można wszystkie przewidziane polskim prawem formy ochrony przyrody, od najwyższej – parku narodowego, po najniższą – obszar chronionego krajobrazu. Obszary chronione są chętnie odwiedzane przez turystów, przyjeżdżających tu najczęściej z dużych miast, m.in. z Poznania, Wrocławia, Szczecina i Berlina. Turystyka pełni istotną rolę w rozwoju regionu. W ciągu ostatnich kilku lat obserwowany jest wzrost popularności turystyki wodnej, zwłaszcza kajakowej.

O stowarzyszeniu

LGD Zielona Dolina Odry i Warty to stowarzyszenie, które jest bezpośrednim kontynuatorem działań LGD Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty. W latach 2007–2008 Fundacja realizowała schemat II Pilotażowego Programu Leader + w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Stworzono wtedy m.in. strategię rozwoju turystyki LGD, 5 programów odnowy cenniejszych centrów wsi, koncepcję turystyczną „Szlak wsi lubuskiej”, 5 projektów tarasów i wież widokowych, 54 tablice informacyjne, wydano również mapę obszaru LGD i historię Nowej Marchii. Za efekty realizacji Pilotażowego Programu Leader + w 2009 r. Fundacja otrzymała nagrodę specjalną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie „Siedem Cudów Funduszy Europejskich”.

Następnie, jako Lokalna Grupa Działania, Fundacja wdrażała na obszarze sześciu gmin, tj. Cybinki, Górzycy, Rzepina, Słońska, Słubic i Witnicy, Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dzięki niej beneficjenci LGD zrealizowali łącznie 85 projektów, w ramach których wybudowano m.in. 59 obiektów ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej, odrestaurowano 8 obiektów cennej architektury, zmodernizowano 7 przedsiębiorstw i gospodarstw rolnicznych. W ramach działań własnych i projektów współpracy Fundacja wydała 11 publikacji, stworzyła ścieżkę tematyczną oraz uczestniczyła w targach turystycznych na terenie Polski i Niemiec. Od 2016 r. LGD prowadzona jest przez stowarzyszenie, natomiast Fundacja w całości przejęła działalność związaną z ochroną środowiska.

Miejsca

Trasy