Dolina Środkowej Odry i Dolnego Bobru

O regionie

Obszar objęty działaniem LGD to atrakcyjne przyrodniczo tereny Pojezierza Lubuskiego, Doliny Środkowej Odry oraz Doliny Dolnego Bobru. Dolina Środkowej Odry obejmuje gminy Krosno Odrzańskie, Dąbie i Maszewo, a jej głównym ośrodkiem miejskim jest Krosno Odrzańskie. Z kolej mezoregion Dolina Dolnego Bobru to wąski, rozciągnięty południkowo pas doliny dolnego odcinka rzeki Bóbr, która – malowniczo meandrując – płynie przez gminę Bobrowice do ujście w Krośnie Odrzańskim. W Dychowie i Starym Raduszcu na Bobrze wybudowano elektrownie wodne. W Dolinie Dolnego Bobru nie ma ośrodków miejskich.

Region cechuje duża lesistość, znacznie przewyższająca średnią dla Polski. Lasy zajmujące ponad 60% jego obszaru stanowią wyjątkowo duże i zwarte ekosystemy. Najwięcej lasów (76,8% powierzchni) jest w gminie Bytnica – to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Występują tu w przeważającej większości bory sosnowe, cechujące się wspaniałymi walorami inhalacyjnymi. Bogate runo leśne obfituje w jadalne grzyby, chętnie zbierane każdego roku zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

Krajobraz tych okolic urozmaicają liczne akweny: piękne i czyste jeziora oraz stawy, które stanowią turystyczny potencjał regionu i jego wizytówkę, a także malownicze rzeki – Odra, Bóbr, Pliszka i Gryżynka, łączące wszystkie gminy leżące na obszarze objętym LSR. Region charakteryzuje się również dużą różnorodnością fauny i flory, wynikającą z istnienia ekosystemów łąkowych, leśnych i wodno-bagiennych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w czynnej ochronie przyrody. Na obszarze objętym działalnością LGD są dwa parki krajobrazowe: Krzesiński i Grażyński, a także obszary chronionego krajobrazu, wiele użytków ekologicznych i pomników przyrody. Zachowaniu spójności przyrodniczej tego terenu sprzyja spójna polityka gmin partnerskich, dotycząca wykorzystania bogactwa przyrodniczego, która kieruje się w stronę rozwoju turystyki i rekreacji.

O stowarzyszeniu

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło jest pozarządową organizacją, która łączy podmioty gospodarcze, publiczne, organizacje pozarządowe oraz grono osób fizycznych. LGD obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin powiatu krośnieńskiego w województwie lubuskim: Bobrowice, Bytnicę, Dąbie, Krosno Odrzańskie i Maszewo.

Stowarzyszenie powstało w 2004 r., by pracować na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Inicjuje i realizuje projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz rozwój społeczny i gospodarczy. Stowarzyszenie daje „zielone światło” wszelkim inicjatywom, które mają korzystny wpływ na życie mieszkańców . W wyniku podejmowanych działań następuje rozwój przedsiębiorczości, powstają nowe i rozwijają się już istniejące podmioty gospodarcze. Wzrasta również atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna regionu, tworzone są nowe ścieżki rowerowe, place zabaw i siłownie zewnętrzne, a świetlice wiejskie są odnawiane i wyposażane. Stowarzyszenie dba także o zachowanie dziedzictwa historycznego, odnawiając zabytkowe obiekty.

Dzięki aktywności LGD region nieustannie się rozwija i staje się coraz bardziej atrakcyjny. Sprawne wykorzystanie środków europejskich przyczynia się zarówno do rozwoju obszaru, jak i lokalnej społeczności. Szczególnie istotny jest fakt, że to sami mieszkańcy mają wpływ na poprawę rzeczywistości, w której funkcjonują.

Szczegółowe informacje o działaniach i dorobku LGD Zielone Światło znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdzs.pl oraz na profilu w portalu Facebook Lokalna Grupa Działania Zielone Światło.

Miejsca

Trasy