Łużyce Dolne

O regionie

Obszar objęty działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym. Przyciąga gości z całej Polski i z zagranicy, głównie za sprawą perełek regionu – Parku Mużakowskiego, wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, oraz Geoparku Łuk Mużakowa, który ma rangę światowego geoparku UNESCO. Park Mużakowski jest zabytkowym parkiem krajobrazowym, łączącym naturę ze sztuką ogrodniczą. Jest to jedno z najrozleglejszych założeń parkowych w Europie. Natomiast Geopark Łuk Mużakowa to transgraniczny obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, geologicznych i krajobrazowych, które można podziwiać dzięki licznym ścieżkom pieszym i rowerowym.

Teren Stowarzyszenia należy do najbardziej lesistych obszarów województwa lubuskiego. Lasy stanowią 55,45% ogólnej powierzchni LGD. Ziemie te są rajem dla grzybiarzy, ekologów oraz leśników. Jest to obszar z ciekawą historią i wieloma zabytkami. Położenie na pograniczu Zachodniej i Wschodniej Europy sprawia, że LGD – Grupa Łużycka znajduje się na szlaku tranzytowym. Dogodna lokalizacja oraz walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe stanowią o wielkim potencjale tego obszaru. Warto odwiedzić te urokliwe tereny, aby poznać ich piękno i historię.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka powstało w 2008 r. Zrzesza gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów. Obszar LGD położony jest w południowej części województwa lubuskiego. Grupa obejmuje działaniem siedem gmin powiatu żarskiego oraz dwie gminy powiatu krośnieńskiego, w tym: gminę wiejską Brody, gminę wiejską Gubin, gminę miejską Gubin, gminę miejsko-wiejską Jasień, gminę wiejską Lipinki Łużyckie, gminę miejsko-wiejską Lubsko, gminę miejską Łęknica, gminę wiejską Trzebiel oraz gminę wiejską Tuplice. Tereny gmin partnerskich stanowią zwarty układ terytorialny, mają podobny potencjał przestrzenny, wspólną historię i jednakowe uwarunkowania geograficzne.

Głównym celem LGD jest działanie na rzecz rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. Realizując swoje zadania, grupa wspiera inicjatywy w zakresie wzmacniania więzi społecznych, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej, zachowania lokalnego dziedzictwa, a także promocji obszaru. Organizuje również szkolenia, warsztaty i imprezy kulturalne. Wydaje publikacje promujące zarówno obszar LGD, jak i działalność samego Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat LGD – Grupy Łużyckiej, należących do niej gmin oraz podejmowanych przez nią inicjatyw można znaleźć na stronie www.grupaluzycka.pl.

 

Miejsca

Trasy